Jak probíhá výuka

Český jazyk

Metodika přípravy na didaktický test z českého jazyka

U přípravy žáků na didaktické testy používáme originální úlohy z testů Cermat. Na těchto testech pracuje tým odborníků, který jednotlivé úkoly dlouhou dobu vyvíjí po všech stránkách.

Úlohy z testů neučíme nazpaměť jako jednotlivé kusy, ale vedeme žáky k tomu, aby jednotlivým typům úloh dokázali porozumět do hloubky.

 


Výukové materiály

Jako výukové materiály slouží originální úlohy z testů Cermat z minulých let, které jsou roztříděné do skupin a podskupin.


Cíl naší výuky

Na každé zkoušce žák dělá dobře a hlavně rychle a bezchybně právě jenom to, co má dobře nacvičené.

 

Třídění úloh do skupin

Úlohy z testů Cermat máme roztříděné do tematických skupin a podskupin. Pro každou skupinu úloh (podskupinu) jsou připravené jednoduché modely řešení. Učitel nejprve žáky s těmito jednoduchými modely seznámí a žáci se pak sami snaží pro zadanou úlohu určit, který postup použít.


Důraz na procvičení základů

Na začátku našich kurzů se u všech účastníků prověří vstupní úroveň elementárních dovedností a bude jim doporučeno, kam mají napřít své úsilí. Za tímto účelem budou pro procvičení vybaveni příslušnou sadou úloh. 

 

Vlastní výuky

Důležitá je koncepce přípravy žáků. K tomu se váže stěžejní otázka: Jak vyučovat? Odpovědí je správné stanovení výukových metod, které vedou k dosažení cíle.


Strategie výuky

Výukové cíle:

  1. komplexnost – shrnutí všeho důležitého
  2. přiměřenost – cíle náročné, ale zároveň splnitelné
  3. kontrolovatelnost – požadovaný výkon, podmínky a výsledek výkonu

Na základě opakování a procvičování jednotlivých úkolů si žák dovede vybavit z dlouhodobé paměti určitá fakta, termíny, postupy, znalosti převést do jiné podoby, uspořádat, zestručnit.

Každá metoda výuky je cestou realizace, jedná se o model, který vede k dosažení cíle.
Nejčastější metodou je kombinace frontální výuky se skupinovou. Řídicí systém je učitel, který řídí činnost skupiny žáků. Zároveň se ale jedná i o spolupráci mezi žáky. Skupinová podpora usnadňuje a zefektivňuje činnost jednotlivých členů skupiny a jejich učení.

Výše zmíněné vysvětlování je zprostředkování učiva, které vede k pochopení souvislostí v jednotlivých testových úkolech. Mělo by vycházet ze znalostí žáků a při nových pojmech či nezažitých postupech je též potřebná společná snaha udržet kontakt mezi sebou a lektorem.

 


Jak se efektivně učit

Didaktické testy jsou pro mnohé strašákem a řadě studentů se nevydaří. Velmi často to pramení ze špatné a neefektivní přípravy. Postup efektivní přípravy je totiž dost specifický.


Simulujeme podmínky testu

Učíme hlavně tím, že “vytahujeme” informace z hlavy, neustále testujeme své znalosti. Bezesporu se jedná o nejlepší metodu učení. Zlepšuje zapamatování, upevňuje mozková spojení, umožňuje látku lépe pochopit a neustále poskytuje zpětnou vazbu. Náš mozek si toho nejvíce zapamatuje tehdy, když se něco učí ve stejných podmínkách, jež potom nastanou.

Pokud se něco učíme ve zcela rozdílných podmínkách, než jaké zažíváme při testu, je dost dobře možné, že nedokážeme aktivovat dostatek mozkových spojení, abychom si na informaci vzpomněli.

 


Poznejte své slabé stránky

Při probírání jednotlivých tematických okruhů zjistíme, co nám jde a na čem musíme naopak zapracovat. Nebudeme tak muset ztrácet čas studiem něčeho, co už dávno umíme, nýbrž zaměříme pozornost jen na to podstatné.

 


Jak změnit slabé stránky na silné?

Řekněme, že nám nejdou druhy vět vedlejších. Ze všeho nejdříve si prověříme, že to opravdu neumíme. Když se hypotéza potvrdí, budeme se muset podívat na teorii a doučit se základy – čím více zdrojů, tím více úhlů pohledu, a tím i lepší pochopení. Jakmile dokončíme fázi učení, uděláme si znovu několik cvičení, které otestují naše znalosti. Měli bychom vidět značný pokrok.


Při testu budeme muset hodně číst. Úlohy jsou vymyšlené tak, aby zabraly opravdu hodně času v případě, že budeme číst všechno. Nedělejme to! Nejdříve si přečtěme otázky, které se vztahují k textu, až poté samotný text.

Pokud si nejdříve přečteme otázky, bude mozek při čtení hledat odpovědi. Velmi často stačí text jenom „proskenovat“, číst pouze vybrané pasáže. Když čteme otázky jako první, víme, na co zaměřit svou pozornost.

Pro kterou odpověď se rozhodnout?

Jestliže váháme mezi dvěma odpověďmi, většinou je správná ta, kterou bychom zvolili jako první.

Vlastní postup přípravy

Text nejprve velmi rychle prolétneme očima a zjistíme, co všechno tam je. Následně uděláme pár jednoduchých cvičení. Po zvládnutí těch jednoduchých se pustíme do těch těžších.

Práce s textem je hlavně o schopnosti rychlého čtení s porozuměním. Proto čtení před zkouškou trénujeme. Zvýšíme tím rychlost čtení a zlepšíme se ve čtení s porozuměním, tzn. že se v textu orientujeme. Pokud máme „načteno“, neměl by to být už žádný problém.